ISUJ Bacau in 2012 si in primele doua luni ale lui 2013

În lunile ianuarie şi februarie ale anului 2013,Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Mr C. Ene” al judetului Bacau a continuat procesul complex de modernizare structurală, reforma acesteia vizând executarea misiunilor de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, creşterea eficienţei în îndeplinirea misiunilor, asigurarea unui statut adecvat în societate. Concomitent cu eforturile depuse pentru îmbunătăţirea cadrului normativ, creşterea eficienţei structurii funcţionale şi aplicarea legalităţii, o atenţie deosebită s-a acordat monitorizării evoluţiei situaţiei operative şi perfecţionării concepţiei de organizare, conducere şi desfăşurare a acţiunilor de intervenţie. Raportat la aceste priorităţi, activitatea s-a axat în principal pe asigurarea unui serviciu de calitate pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă, salvarea oamenilor, animalelor şi a bunurilor; diversificarea formelor şi metodelor de exercitare a controlului şi coordonare a modului de aplicare a prevederilor legale în domeniul securităţii la incendiu şi al protecţiei civile, asigurarea asistenţei tehnice de specialitate la avizarea şi autorizarea obiectivelor stabilite prin lege, precum şi respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi protecţie civilă la obiectivele economice şi localităţile din zona de competenţă; întărirea şi menţinerea capacităţii de intervenţie a unităţii şi subunităţilor, îmbunătăţirea activităţii de organizare, desfăşurare şi conducere a acţiunilor de intervenţie; perfecţionarea procesului de profesionalizare a personalului, creşterea gradului de instruire a efectivelor, întărirea ordinii şi disciplinei militare; eradicarea fenomenelor incompatibile cu statutul de cadru al Ministerului Afacerilor Interne şi de funcţionar public, îndeplinirea cu profesionalism a misiunilor în spirit democratic, respectarea demnităţii şi personalităţii umane; îmbunătăţirea şi dezvoltarea activităţii de asigurare tehnico-materială, asigurarea unor condiţii normale de activitate pentru întregul personal; perfecţionarea stilului şi metodelor de muncă ale cadrelor din comanda unităţii şi comenzile de subunităţi, ale personalului din conducerea compartimentelor de activitate.

 Inspectia de prevenire in ianuarie si februarie 20o13

În perioada 1.01 – 25.02.2013, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al judeţului Bacău şi-a organizat, planificat şi desfăşurat activitatea pe baza atribuţiilor şi sarcinilor ce îi revin din legi, hotărâri ale Guvernului României şi ordine ale Ministrului Afacerilor Interne şi ale Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. În perioada la care se referă analiza, Inspecţia de Prevenire a urmărit, din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor şi al protecţiei civile, activitatea desfăşurată de conducerea operatorilor economici, instituţiilor şi de administraţia locală. În această perioadă, Inspecţia de Prevenire a executat instruirea personalului propriu privind respectarea prevederilor legale în vigoare pentru aplicarea întocmai a sancţiunilor contravenţionale prin procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor; verificarea respectării normelor de prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul controalelor tematice la unităţi de cult, în special cele din categoria monumentelor istorice; unităţi sanitare (spitale, dispensare, policlinici, centre de sănătate etc.); unităţi de îngrijire şi cazare a copiilor instituţionalizaţi, bătrânilor, persoanelor cu handicap; verificarea operatorilor economici, instituţiilor avizate şi neautorizate din punct de vedere al securităţii la incendiu; verificarea modului de organizare a activităţii de prevenire la localităţi de către primari şi consiliile locale (comitetele locale pentru situaţii de urgenţă), înfiinţarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare voluntare / private conform criteriilor de performanţă, actualizarea planurilor de intervenţie şi acordarea sprijinului în organizarea activităţii în domeniul situaţiilor de urgenţă în unităţile administrativ – teritoriale pe care le reprezintă; verificarea sesizărilor, reclamaţiilor şi a altor petiţii privind respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi protecţie civilă; verificarea respectării normelor de prevenire pe timpul sezonului rece; verificarea respectării normelor de prevenire în caz de înzăpeziri sau produceri de zăpoare. In urma controalelor efectuate la normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi protecţie civilă, au fost aplicate 58 amenzi, în cuantum de 47.700 lei. Instituţiile controlate au fost receptive la deficienţele constatate, remediind pe timpul verificării 60% din acestea. Din verificările făcute la documentele de planificare şi control ale inspectorilor, se constată mărirea gamei de nereguli constatate şi sancţionate, drept urmare s-au observat rezultatele aprofundării actelor normative şi îmbunătăţirea, atât a documentelor de control, cât şi a tuturor celorlalte documente şi rapoarte întocmite; întocmirea şi înaintarea spre avizare a Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2013 pe teritoriul judeţului Bacău. In ziua de 30.01.2013, în Punctul de Comandă al Municipiului Bacău, s-a desfăşurat o instruire cu inspectorii de protecţie civilă de la municipii, oraşe, instituţii publice şi operatori economici, precum şi cu inspectorii de protecţie civilă de la instituţiile publice deconcentrate cu reprezentare în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău. In data de 15.02.2013, la sediul Direcţiei Agricole Judeţene Bacău, s-a desfăşurat o instruire cu preşedinţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi şefii centrelor operative cu activitate temporară. Având în vedere numărul crescut al incendiilor care au avut loc pe timpul sezonului rece, soldate cu victime din rândul persoanelor în vârstă sau cu dizabilităţi, din cauza exploatării în condiţii necorespunzătoare ori cu defecţiuni a mijloacelor de încălzire, în lunile ianuarie şi februarie, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al judeţului Bacău a demarat o campanie constând în executarea de controale de specialitate împreună cu membrii compartimentului de prevenire din cadrul S.V.S.U., urmărindu-se         identificarea şi înlăturarea eventualelor cauze potenţiale de incendiu; –        verificarea modului în care autorităţile locale au planificat şi desfăşurat controale privind respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti; informarea populaţiei cu privire la riscurile la care se expun prin utilizarea de mijloace de încălzire cu improvizaţii, precum şi exploatarea instalaţiilor electrice cu defecţiuni; identificarea persoanelor cu dizabilităţi, asistate social şi familiile  nevoiaşe cu mulţi copii;       sensibilizarea autorităţilor locale cu privire la identificarea unor posibilităţi de ajutorare a acestor cazuri (campanie de strângere de fonduri, sponsorizări etc.). În acest scop, cadre ale Inspecţiei de Prevenire au desfăşurat în 35 de localităţi din judeţ – 406 de acţiuni de prevenire la gospodăriile populaţiei care prezintă probleme sociale, fiind constatate 470 de deficienţe, din care 93 au fost înlăturate, iar 377 au fost sancţionate cu avertisment. Cele mai frecvente nereguli constatate au fost folosirea mijloacelor de încălzire cu improvizaţii; instalaţia electrică îmbătrânită sau exploatată cu defecţiuni;         încastrarea elementelor combustibile în coşurile de fum; cabluri electrice pozate direct pe materiale combustibile; depozit de furaje în podul casei;         coşuri de fum folosite cu improvizaţii; corpuri de iluminat cu incandescenţă neprotejate; depozitarea de materiale combustibile în apropierea mijloacelor de încălzit. Totodată, s-au întreprins acţiuni de informare a Fundaţiei de Sprijin Comunitar, Asociaţiei Habitat for Humanity România şi a Asociaţiei Operation Village Roumen, în vederea analizării oportunităţii de acordare a unui ajutor necesar pentru înlăturarea neregulilor constatate, urma controalelor efectuate. În scopul informării preventive a tinerilor cu privire la măsurile de prevenire a incendiilor şi conştientizarea cetăţenilor privind pericolul la care sunt expuşi copiii lăsaţi singuri acasă, nesupravegheaţi, începând cu data de 6 septembrie 2012, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a iniţiat, în parteneriat cu E.ON România, Campania naţională de informare şi educare „F.O.C. – Flăcările Omoară Copii”. Obiectivul principal al campaniei este reducerea numărului de incendii la locuinţele şi gospodăriile cetăţeneşti şi implicit reducerea numărului victimelor în rândul copiilor. În anul 2012, pe tot parcursul campaniei, în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al judeţului Bacău au fost organizate activităţi de informare şi educare preventivă a populaţiei: 27 activităţi de instruire/pregătire, cu 622 adulţi şi 5.282 copii; 72 puncte de informare preventivă,  participând 2.724 adulţi şi 923 copii; o activitate de instruire cu asistenţii sociali care au în îngrijire copii. Începând cu data de 19 noiembrie 2012, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a iniţiat, în parteneriat cu E-ON România, o nouă Campanie naţională de informare şi educare denumită RISC”, în cadrul parteneriatului „Împreună pentru Siguranţă”. Obiectivele de bază ale campaniei sunt reducerea numărului de incidente (incendii şi explozii) la locuinţe; pentru remedierea defecţiunilor la instalaţiile electrice, de gaze şi de încălzire se apelează numai la personal autorizat; importanţa verificării şi curăţirii coşurilor de fum, cel puţin o dată pe an, înaintea sezonului rece; cunoaşterea cauzelor de incendiu şi a modului de prevenire a acestora la locuinţele individuale şi multifamiliale. Grupul ţintă al mesajelor campaniei este format din tineri, adulţi şi persoane în vârstă, din mediile rural şi urban, ce locuiesc atât în locuinţe multifamiliale cât şi individuale. Personalul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al judeţului Bacău a continuat, şi în primele două luni ale acestui an, atât activităţile de pregătire cu privire la măsurile de prevenire a incendiilor la locuinţe şi gospodării cetăţeneşti, cât şi acţiuni de diseminare a mesajelor preventive ale celor două campanii inițiate de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în parteneriat cu E-ON România. Acțiunile desfășurate au urmărit reducerea victimelor în rândul copiilor, cât şi reducerea numărului de incidente (incendii şi explozii) la locuinţe. Astfel, în primele două luni ale anului 2013, au fost desfăşurate   6 activităţi de instruire, cu 650 copii şi 133 adulţi;  34 puncte de informare preventivă la 19 primării, 3 unităţi de învăţământ, 11 instituţii şi 1 operator economic, participând 1311 adulţi şi 6012 copii. În vederea diseminării către populaţie a mesajelor preventive ale acestor campanii, au fost distribuite           afişe: 322 buc; flyere: 11.352 buc;  tickere: 1.840 buc. În data de 15.01.2013, cadre ale Inspecţiei de Prevenire împreună cu reprezentanţi ai E-ON România au desfăşurat o acţiune comună de promovare a acestor campanii, acţiune care a constat în distribuirea, în zonele centrale ale localităţilor Bacău, Oneşti, Tg. Ocna, Moineşti şi Comăneşti, a peste 2600 de flayere şi stickere.  Ziua de 11 februarie„Ziua Europeană 112” a fost sărbătorită la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al judeţului Bacău, prin organizarea Zilei Porţilor Deschise, prilej cu care au fost desfăşurate activităţi de informare şi conştientizare a tinerilor privind modul de funcţionare şi apelare a numărului de urgenţă 112. La 28 februarie 2013, se împlinesc 80 de ani de la atestarea documentară a Protecţiei civile din România. Numită şi ARMA VIEŢII, având ca deviză motto-ul „CU VIAŢA MEA APĂR VIAŢA”, Protecţia Civilă este o componentă necombatantă a apărării naţionale, cuprinzând un complex de măsuri pentru ocrotirea populaţiei, a bunurilor materiale în caz de război, calamităţi sau catastrofe, asigurând condiţiile necesare supravieţuirii acestora. O populaţie mai bine pregătită va fi mai puţin luată prin surprindere de un eveniment inopinat, va acţiona cu mai multă precizie şi promptitudine şi va reveni mai repede la starea de normalitate. În acest context, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al judeţului Bacău a organizat în perioada 25.02 – 27.02.2013, Ziua „Porţilor Deschise”, la aceste activităţi participând elevi şi cadre didactice de la mai multe unităţi de învăţământ în judeţ. Ziua „Porţilor Deschise” a cuprins activităţi cu tematică specifică privind popularizarea şi conştientizarea populaţiei cu privire la riscurile specifice judeţului nostru, reducerea lor, precum şi la modul de comportare în diferite situaţii de urgenţă. Compartimentul Avizare / Autorizare, în perioada analizată, a executat următoarele activităţi: urmărirea investiţiilor din judeţ, impunerea şi asigurarea respectării reglementărilor de securitate la incendiu şi protecţie civilă, în proiecte pe timpul investiţiilor şi la punerea în funcţiune;  verificarea adăposturilor de protecţie civilă care necesită autorizaţie de funcţionare;  acordarea asistenţei tehnice de specialitate persoanelor fizice sau juridice la întocmirea documentelor tehnice necesare obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu; actualizarea aplicaţiei informatice de evidenţă a solicitărilor privind obţinerea avizelor / autorizaţiilor de securitate la incendiu / protecţie civilă. De asemenea, compartimentul Avizări / Autorizări, la solicitarea primăriei municipiului Bacău, a acordat asistenţă tehnică de specialitate pentru interpretarea corectă a prevederilor legale privind obligativitatea obţinerii avizelor pe linia securităţii la incendiu şi protecţie civilă pentru categoriile de construcţii şi amenajări stabilite de lege, concretizată prin solicitarea unui număr de 20 documentaţii din cele 46 documentaţii în fază de certificat de urbanism.

 Situatia operativa 

În perioada 01.01 – 25.02.2013, în zona de competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al judeţului Bacău au avut loc 675 evenimente,cu o rată de 12,05 pe zi,  59 incendii19 alte intervenţii (degajare ţurţuri şi zăpadă, degajare persoană decedată dintr-un canal, evacuare apă din subsol tehnic); 19 arderi necontrolate şi incendii fără pagube13 asigurare zonă cu măsuri P.S.I. (accidente rutiere, scăpări de gaz etc.); 15 alte situaţii de urgenţă (3 asanări ale teritoriului de muniţie neexplodată, 4 evenimente publice de amploare care puteau genera situaţii de urgenţă şi 6 intervenţii în urma căderilor masive de zăpadă); 36 intervenţii pentru asistenţa persoanelor (persoane cu intenţia de a se arunca în gol, persoane blocate în diverse medii ş.a.); 13 deplasări fără intervenţii (4 la incendii, 1 la alte situaţii de urgenţă, 4 la descarcerări şi 3 la asistenţa persoanelor); 3 întoarceri de pe traseu;  498 intervenţii SMURD, din care: 460 intervenţii asistenţă medicală de urgenţă, 2 intervenţii descarcerare, 25 deplasări fără intervenţie, 7 alerte false şi 4 întoarceri de pe traseu. Incendiile produse în zona de competenţă au fost stinse astfel: 33 Detaşamentul de Pompieri Bacău;  9 Detaşamentul de Pompieri Oneşti; 8 Detaşamentul de Pompieri Moineşti;  3 Garda de Intervenţie Podu Turcului; 6 Garda de Intervenţie Comăneşti. Principalele împrejurări în care s-au produs incendiile şi arderile necontrolate au fost:  coş, canal, burlan de fum defect sau necurăţat – 29 cazuri reprezentând 37,2 %; conductor, cablu electric defect, neizolat corespunzător sau cu izolaţia – 15 cazuri reprezentând 19,2%; focul deschis în spaţii deschise – 8 cazuri reprezentând 10,3%; foc deschis în spaţii închise – 8 cazuri reprezentând 10,3%;  mijloace de încălzit nesupravegheate – 4 cazuri reprezentând 5,1%; cenuşă, jar, scântei de la sistemele de încălzire – 3 cazuri reprezentând 3,8%. Rata incendiilor a fost de 10,17 la 100.000 de locuitori, respectiv 9,51 la 1.000 de kilometri pătraţi. În perioada analizată, la intervenţii a participat, cumulat, un număr total de 2864 de persoane, astfel: 68 ofiţeri, 2167 maiştri militari şi subofiţeri, 103 personal din serviciile voluntare şi serviciile private pentru situaţii de urgenţă, 170 poliţişti, 103 jandarmi, 253 alţi cetăţeni. La intervenţii au fost folosite, cumulat, 788 autospeciale şi utilaje. În urma intervenţiilor desfăşurate pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, au fost salvate 132 persoane, din care 88 adulţi şi 44 copii. Din păcate, s-au înregistrat şi 10 victime la incendii, din care 9 persoane decedate (5 adulți şi 4 copii) şi 1 persoană rănită (1 adult). În urma evenimentelor s-au produs pagube în valoare de circa 531.800 lei şi au fost salvate bunuri şi valori de aproximativ 6.412.000 lei. Ponderea pierderilor materiale produse din totalul valorii bunurilor protejate este de 8,429%. Viteza medie a deplasării la intervenţii a fost de 45,67 km/h. Durata medie a intervenţiilor la incendii a fost de 68 min. şi 48 sec. Timpul mediu de răspuns la incendii a fost de 18 min. și 29 sec. În urma manifestării fenomenelor meteorologice periculoase, caracterizate prin ninsori abundente, viscol și temperaturi scăzute, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Maior Constantin Ene” al judeţului Bacău a executat 5 misiuni de monitorizare și coordonare a activității de degajare a autovehiculelor rămase blocate în zăpadă pe drumurile județene; 11 misiuni de degajare de pe acoperișurile unor instituții a țurțurilor și zăpezii care puneau în pericol siguranța cetățenilor; o misiune de căutare și salvare a unei persoane surprinse de viscol în câmp deschis; o misiune de deszăpezire a unei căi de acces către cătunul Palanca din satul Fundoaia, comuna Huruiești.

Serviciul logistic si compartimentul financiar 

Activitatea structurii logistice a avut ca obiectiv principal asigurarea suportului logistic necesar desfăşurării la parametri de performanţă a misiunilor unităţii, urmărindu-se gestionarea legală şi eficientă a potenţialului logistic. Asigurarea inspectoratului cu tehnică şi mijloace de intervenţie şi de transport, armament, muniţii, cazarmament, echipament şi alte bunuri de resortul logistic se face cu respectarea prevederilor tabelei şi normelor de înzestrare, nivelul de dotare realizat permiţând îndeplinirea misiunilor unităţii. Tehnica şi celelalte bunuri materiale se folosesc şi se întreţin în conformitate cu instrucţiunile în vigoare. Deficitele înregistrate constau în: 20,75% la tehnica pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, 77,58% la mijloacele de transport auto, 46,66% la tehnica  pentru diagnosticare, investigare şi tratament medical, 14% la mijloacele şi materialele de intendenţă. Parcul auto al unităţii se prezintă în următoarea structură, în funcţie de vechimea în exploatare a tehnicii: 0 – 5 ani: 20 mijloace tehnice; 5 – 10 ani: 13 mijloace tehnice; peste 10 ani: 33 mijloace tehnice. Un număr de 13 autospeciale au îndeplinită norma pentru reparaţie capitală sau revizie generală. În cadrul proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat”, în cursul anului 2012 inspectoratul a primit în comodat de la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, 11 autospeciale care au contribuit la consolidarea gradului de asigurare, astfel: 3  autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate mărită; 3 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă; 4 ambulanţe de prim ajutor tip B, 4×4, dotate cu echipamente şi materiale sanitare necesare resuscitării şi acordării asistenţei medicale de urgenţă; o ambulanţă de reanimare tip C,4×2, dotată cu echipamente, materiale şi medicamente de terapie intensivă. O realizare importantă, a anului 2012, o constituie transferul suprafeţei de teren de 3.096 m.p din administrarea inspectoratului către Consiliul Local al municipiului Bacău, în scopul realizării unor investiţii de interes major pentru judeţ şi inspectorat (clădiri şi amenajări pentru C.J.C.C.I., Dispecerat Unic Integrat, S.M.U.R.D., S.A.J.). Documentaţia întocmită de inspectorat a fost aprobată de conducerea M.A.I. şi de Guvern, finalizându-se prin publicarea în Monitorul Oficial al României nr. 583/16.08.2012 a H.G. nr. 804 din 31.07.2012, în baza căreia s-a realizat transferul terenului, cu documente legale. Ulterior, Consiliul Local al municipiului Bacău şi Consiliul Judeţean Bacău au iniţiat demersurile pentru întocmirea studiului de fezabilitate în vederea achiziţionării proiectului tehnic al investiţiei, cu participarea reprezentanţilor I.S.U. Bacău şi ai celorlalte instituţii interesate. In activitatea de reparare a tehnicii de intervenţie şi de transport, unitatea a fost sprijinită de către Asociaţia Pompierii Băcăuani, Primăria municipiului Bacău, Primăria oraşului Comăneşti, Primăria municipiului Moineşti, precum şi de către unele societăţi comerciale. Reamintim că valoarea totală a creditelor deschise unităţii, în anul 2012, au fost de 24,13 mil. lei.

Resurse umane

Activităţile proiectate şi realizate pe linia resurselor umane au urmărit folosirea eficientă a personalului încadrat şi respectarea legislaţiei muncii. În momentul de față, încadrarea cu personal a unităţii este asigurată în procent de 98,19%. Pe categorii de personal, situaţia se prezintă astfel: 95.65% – la ofiţeri, 100% – maiştri militari; 98,18% – la subofiţeri, 100% la funcţionari publici şi personal contractual. Din totalul personalului unităţii, au studii superioare: 100% dintre ofiţeri şi funcţionari publici, precum şi 14,65% dintre subofiţeri şi personalul contractual. În ceea ce priveşte vârsta, putem afirma că avem un colectiv tânăr, media de vârstă fiind de aproximativ 35 de ani. Întreaga activitate a unităţii în primele două luni ale anului 2013 s-a planificat, organizat şi desfăşurat în spiritul legalităţii, în sprijinul şi folosul cetăţenilor şi al comunităţilor locale. Rezultatele bune şi foarte bune obţinute de unitate şi subunităţi în îndeplinirea misiunilor şi sarcinilor specifice sunt şi ca urmare a sprijinului efectiv pe care l-am primit din partea conducerilor Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, a colaborării şi cooperării permanente cu Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bacău, Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău, Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii Speciale Bacău, cu ofiţerii cu funcţii de conducere la nivelul Serviciului de Informaţii şi Protecţie Internă Bacău, Direcţia Generală Anticorupţie – Serviciul Teritorial Bacău, cu unităţile aparţinând Ministerului Apărării Naţionale. Prin măsurile stabilite pentru anul 2013, prin ridicarea calităţii climatului psihosocial în unitate şi prin folosirea la maximum a întregului potenţial al resurselor umane pe care le avem la dispoziţie, în condiţiile financiare şi materiale cunoscute, personalul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al judeţului Bacău îşi va îndeplini în integralitatea sa, sarcinile şi misiunile încredinţate la nivelul zonei de competenţă.

Adauga un comentariu

*