Profesorii participa la cursuri anticoruptie

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău organizează în premieră programul de formare continuă „Managementul instituţiilor de învăţământ din perspectiva strategiei anticorupţie în educaţie”, destinat personalului de îndrumare, conducere şi control din învăţământul preuniversitar, consilierilor educativi şi şcolari, diriginţilor, dar şi cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, avizat de Ministerul Educaţiei. Acesta a debutat vineri, 06 martie a.c., la Colegiul Economic ”Ion Ghica” Bacău.Programul este coordonat şi va fi susţinut de prof. Teodora Craus, director – adjunct al Colegiului Economic ”Ion Ghica” Bacău.Acesta oferă posibilitatea informării asupra unei probleme majore, cu care se confruntă societatea românească, corupţia.Corupția este un fenomen mondial, prezent zi de zi în toate ţările lumii. Niciun sector nu este „scutit” de practici corupte, sau quasi-corupte. Permanent apar alte şi alte cazuri noi.Problema corupţiei este una sistemică şi cu largă răspândire în România, fiind în mare parte nerezolvată.În ultimul deceniu factorii politici din România au întreprins numeroase măsuri, inclusiv pe plan legislativ, menite să limiteze fenomenul corupţiei şi consecinţele acestuia.Este necesară adoptarea unor măsuri care vizează prevenirea şi limitarea corupţiei, precum: educarea elevilor, tinerilor și cetăţenilor cu privire la cauzele şi consecinţele corupţiei, precum şi la drepturile acestora, în situaţia când se confruntă cu cazuri de corupţie, dar şi asigurarea independenţei, integrităţii şi eficienţei justiţiei.În România, fenomenul corupţiei este real şi extins. În procesul de tranziţie şi de adaptare la condiţiile economiei de piaţă concurenţiale, corupţia a devenit un fenomen structurat şi specializat, prezent în toate domeniile vieţii economice sociale şi politice, inclusiv în sistemul educațional.Corupţia reprezintă un risc şi o ameninţare la adresa securităţii naţionale,  care afectează toate problemele societăţii: economia, apărarea, diplomaţia, administraţia, ordinea publică, echilibrul social, educaţia şi sănătatea. Ea reprezintă o problemă importantă a societăţii româneşti actuale, care afectează cvasitotalitatea domeniilor sociale şi pune în pericol stabilitatea instituţiilor statale,  afectând astfel nivelul de trai al populaţiei, prin creşterea nejustificată a costurilor sociale.Cursul are ca scop formarea unei atitudini corecte şi responsabile faţă de fenomenele de corupţie, atât în rândul cadrelor didactice, a managerilor școlari, cât şi în rândul elevilor, promovarea unor campanii de informare şi conştientizare a tinerilor, privind riscurile corupţiei la nivelul sistemului de învăţământ, dar şi al societăţii, chiar schimbarea mentalităţilor.Totodată, programul prin obiectivele sale urmărește familiarizarea cursanţilor cu noţiunile de legislaţie referitoare la fenomenul de corupţie, în societate şi în unităţile de învăţământ; identificarea factorilor de risc de la nivelul unităţilor de învăţământ şi a măsurilor care pot fi luate pentru prevenirea faptelor de corupţie;evaluarea amplorii fenomenului corupţiei în România şi în lume; identificarea cauzelor, formelor şi efectelor negative, pe care le generează aceasta în societate; identificarea şi clasificarea sectoarelor vulnerabile la corupţie şi a factorilor de risc corespunzători;înţelegerea legăturii dintre corupţie şi criminalitate, a riscurilor la adresa siguranţei naţionale şi a democraţiei;identificarea modalităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei, de creştere a eficienţei instituţiilor educaționale de luptă împotriva acesteia; conştientizarea de către tineri a necesităţii de a se implica activ în lupta împotriva corupţiei.Principalele teme ale acestuia sunt:

Corupţia din perspectiva Uniunii Europene; Elemente de legislaţie; Sarcini ce revin unităţilor de învăţământ pentru implementarea Strategiei Anticorupţie în Educaţie;Studii de caz; Aplicaţii: proiectarea unor activităţi cu elevii. Trainerul va dezbate fenomenul corupţiei, cauzele şi formele ei, stadiul actual al acesteia în România şi în lume, riscul corupţiei pentru siguranţa naţională, eficienţa instituţiilor care combat corupția, precum şi prevederile disciplinare şi legale referitoare la acest proces. Folosirea metodelor interactive, va permite participanţilor să valorifice cunoştinţele, opiniile şi experienţele anterioare, oferindu-le așadar posibilitatea de a căuta şi descoperi informaţii noi.La sfârşitul stagiului cursanţii vor fi capabili să identifice faptele de corupţie; să identifice factorii de risc de la nivelul unităţilor de învăţământ;să aplice măsurile pentru prevenirea faptelor de corupţie,să proiecteze cursuri opţionale şi/sau proiecte educaţionale pentru promovarea în rândul tinerilor a unei atitudini corecte şi combative faţă de fenomenele de corupţie;să deruleze programe şi campanii de informare şi responsabilizare a elevilor, cu privire la riscurile şi consecinţele negative ale corupţiei.Proiectul asigură formarea şi dezvoltarea profesională a participanţilor, care vor deveni promotorii luptei împotriva corupţiei în rândul colegilor, elevilor, părinţilor şi comunităţii locale din care provin.Participanţii vor fi încurajaţi să conceapă planuri de acţiune, prin care să  determine schimbarea mentalităţii cetăţenilor, privind „normalitatea” corupţiei în România, să reducă starea de resemnare, pasivitate și fatalism, care întreţine acest fenomen și să producă comportamente civice de participare activă a tinerilor, în monitorizarea, demascarea şi sancţionarea cazurilor de corupţie în societate. Portofoliile formabililor vor servi ca modele, ce vor putea fi popularizate/multiplicate și prin realizarea unui ghid de bune practici, ce va fi tipărit ulterior.Cursul de formare va genera și efecte colaterale, determinând schimbări atitudinale în comportamentul cadrelor didactice, elevilor, părinţilor și tuturor colaboratorilor.Comunitatea, la rândul ei, va conştientiza faptul că binele individual este dependent de realizarea binelui colectiv, iar acesta este în responsabilitatea tuturor.Schimbarea societăţii româneşti este posibilă doar prin implicarea şi responsabilizarea tuturor membrilor ei. Aceasta trebuie să înceapă cu fiecare dintre cetăţeni, presupunând educaţie, spirit civic, mentalităţi noi, atitudini şi comportamente comunitare, participare la luarea deciziilor, alegeri conştiente şi responsabile. Numai atunci progresul economico-social va fi posibil.”Odată cu apariţia Strategiei Anticorupţie în Educaţie, aprobată prin OM nr. 5144/ 26.09.2013, care asigură cadrul de implementare și dezvoltare a obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție 2012–2015 la nivelul sectorului educațional, considerăm că este necesară organizarea  unui program de formare continuă de scurtă durată, în cadrul căruia să se prezinte noţiuni legate de legislaţia în vigoare, aplicabilă în cazurile de corupţie, detalierea sarcinilor ce revin unităţilor de învăţământ în implementarea Strategiei Anticorupţie în Educaţie, proiectarea şi realizarea activităţilor de educaţie în domeniul prevenirii şi combaterii cazurilor de corupţie în unităţile de învăţământ şi în societate, cu scopul respectării normelor de etică și conduită morală pentru personalul angajat în sectorul educațional”, ne-a declarat prof. Gabriel Stan, directorul CCD Bacău.

Adauga un comentariu

*