Poziţia Consiliului Naţional al Elevilor cu privire la cadrul general de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul superior

În contextul adoptării de către Ministerul Educației Naționale a Ordinului Ministrului numărul 3544 din 15.04.2013 prin care a fost stabilit cadrul general de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul superior, Consiliul Național al Elevilor manifestă dezaprobarea privind reintroducerea acestei prevederi, la mai puțin de un an de la introducerea admiterii pe bază de examen, considerată a fi cea mai bună metodă de a realiza o selecție relevantă și corectă.  Consiliul Naţional al Elevilor (CNE) este structura care reprezintă, la nivel local și național, elevii din România, un factor important al democratizării școlii și al încurajării relației de parteneriat între profesori şi elevi. De asemenea, este promotor al dezvoltării climatului școlar favorabil furnizării educației civice autentice și de formare a unor cetățeni responsabili. Unul dintre aspectele cele mai importante ale sistemului educațional preuniversitar este examenul de bacalaureat. Examenul maturității reprezintă o etapă  decisivă pentru conturarea viitorului elevilor. În prezent, media sau notele obținute la examen pot reprezenta criteriul de admitere a elevilor în învățământul universitar. Totodată, rezultatele reflectă munca și cunoștințele elevilor acumulate în cei 12 ani de studiu. Conform articolului 12, punctul 3 al OMEN,  “La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licenţă şi de master pot fi luate în considerare notele de la probele de bacalaureat, media de la bacalaureat, licenţă şi/sau notele din anii de studii, după caz, conform metodologiei proprii.” Facultățile au posibilitatea să stabilească pe baza propriei metodologii utilizarea notelor din anii de studiu ca metodă de admitere, influențând astfel elevii să se îndrepte spre aceste facultăți, în detrimentul celor care organizează examen de admitere. Consiliul Național al Elevilor, reiterează ideea că, în calitate de structură consultativă a Ministerului Educației Naționale, astfel de propuneri trebuie dezbătute, atât  în cadrul structurilor reprezentative ale elevilor, cât și a studenților și chiar a păriniților, iar decizia aplicării unor modificări ar trebui să reflecte necesitatea măsurilor, analiza nevoilor și să corespundă soluționării acestora. De asemenea, considerăm că aceste modificări tardive ale regulilor de organizare a procesului de admitere în universități îi determină pe elevi să pună accentul pe notele obținute în timpul liceului și nu pe calitatea cunoștiințelor și competențelor, care necesită a fi acumulate pentru promovarea examenului de Bacalaureat și a unui examen de admitere. Nu în ultimul rând, o asemenea schimbare în contextul unei perioade foarte scurte de timp, înaintea examenului, poate creea confuzii în rândul elevilor, aceștia nefiind orientați spre a obține notele necesare admiterii la facultate pe parcursul ultimului an de studiu,admiterea realizându-se până în prezent doar prin cele două modalități anunțate la începutul anului școlar. În urma analizării situației, Consiliul Național al Elevilor solicită Ministerului Educației Naționale păstrarea ca modalități de admitere în învățământul universitar a mediei/notelor obținute la probele examenului de bacalaureat și a examenului de admitere, organizat de către facultăți, în baza propriei metodologii. Astfel, facultățiile vor fi nevoite să mențină standardele calitative ridicate, prin evaluarea corectă a nivelului de pregătire al elevilor. În speranța unei soluționări pozitive, manifestăm interesul de a colabora cu MEN în sensul elaborăriii unor politici educaționale privind domeniul de învățământ preuniversitar participând activ la adaptarea lor la nevoile elevilor.

Cristian Gîrneață – Secretar al Departamentului de Relații Externe

Adauga un comentariu

*