Noutati privind Gradaţia de merit

In conformitate cu prevederile art. 50 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile şi completarile ulterioare, personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar şi cel de conducere din unitaţile de invaţamant pot beneficia de gradaţia de merit, acordata prin concurs. La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit poate participa personalul didactic de predare, auxiliar şi cel de conducere din unitaţile de invaţamant, cu contract individual de munca pe durata nedeterminata şi suplinitorii, cu o vechime in invaţamantul preuniversitar de peste 3 ani, care au performanţe deosebite in inovarea didactica, in pregatirea preşcolarilor sau a elevilor, in pregatirea elevilor distinşi la concursuri şcolare, faza naţionala şi internaţionala şi calificativul „Foarte bine” in fiecare an şcolar incheiat din perioada evaluarii. Activitatea din ultimii 4 ani a candidaţilor inscrişi pentru acordarea gradaţiei de merit inclusa in raportul de autoevaluare, susţinuta prin documente doveditoare, se evalueaza pe baza unei fişe elaborate de ISJ, ţinandu-se seama de criteriile expuse in Metodologia şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit in invaţamantul preuniversitar. Aceasta gradaţie se acorda pentru 16 % din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv al instituţiei de nivel superior şi reprezinta 25% din salariul de baza. Gradaţia de merit se atribuie pe o perioada de 5 ani. Conform art. 2.(1), numarul de gradaţii care se vor acorda se calculeaza astfel: din numarul stabilit prin aplicarea a 16 % din totalul posturilor didactice se scade numarul de gradatii acordate in ultimii 3 ani, avand in vedere ca gradaţia de merit se acorda pe o perioada efectiva de 5 ani, fara a fi luate in calcul perioadele de suspendare a contractului individual de munca din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei functii in conditiile art.101 alin.(1),(2),(4) si (5) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare. Inspectorul scolar Claudia Merticaru ne-a comunicat si graficul desfasurarii concursului pentru acordarea gradatiilor de merit, din sesiunea 2010: 1-15 martie 2010: detaliere a punctajelor aferente criteriilor de catre comisia paritara, la nivelul inspectoratului scolar; 15 martie-12 aprilie 2010: depunerea la registratura inspectoratului scolar a dosarelor care contin documentele justificative privind activitatea cadrului didactic respectiv; 15-20 aprilie 2010: analiza dosarelor de catre inspectorul de specialitate, cu consultarea consiliului consultativ si elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului in specialitate; 26 aprilie-7 mai 2010: verificarea dosarelor de catre comisia de coordonare a concursului in vederea acordarii gradatiei de merit; 26 aprilie – 7 mai 2010: verificarea dosarelor de catre reprezentantii federatiilor sindicale reprezentative din invatamant si refacerea punctajelor, impreuna cu inspectorul de specialitate, in situatia in care observatiile sunt juste; 10-12 mai 2010: consiliul de administratie al inspectoratului scolar aproba lista cuprinzand punctajele acordate in urma evaluarii; 13 mai 2010: afisarea listei la avizierul inspectoratului scolar; 13 – 17 mai 2010: depunerea eventualelor contestatii; 18 – 20 mai 2010: rezolvarea contestatiilor de catre comisie; 24 mai 2010: validarea rezultatelor finale ale concursului de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar; 26 – 28 mai 2010: inaintarea la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii a tabelului nominal cu personalul didactic de predare, didactic auxiliar si cel de conducere din unitatile de invatamant, nominalizat pentru acordarea gradatiei de merit, in vederea emiterii ordinului ministrului educatiei ; 30 iulie 2010: elaborarea ordinului ministrului educatiei, cercetarii si inovarii. St.O.

Adauga un comentariu

*