ISUJ Bacau, cel mai bun din tara!

În anul 2013, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al judeţului Bacău a continuat procesul complex de modernizare structurală, reforma acesteia vizând executarea misiunilor de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, creşterea eficienţei în îndeplinirea misiunilor, asigurarea unui statut adecvat în societate.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al judeţului Bacău, ca unitate teritorială din structura Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, şi-a organizat, planificat şi desfăşurat activitatea pe baza atribuţiilor şi sarcinilor specifice ce-i revin din legi, hotărâri ale Guvernului României, ordine ale ministrului afacerilor interne şi ale inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. S-au avut în vedere  prevenirea, în măsura în care este posibil, şi limitarea efectelor situaţiilor de urgenţă;  prioritatea protecţiei şi salvării vieţii în situaţii de urgenţă; respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor;  asumarea responsabilităţii gestionării situaţiilor de urgenţă;  cooperarea la nivel interjudeţean, regional, naţional şi internaţional cu organisme şi organizaţii similare; transparenţa activităţilor desfăşurate pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, astfel încât acestea să nu conducă la agravarea efectelor produse; continuitatea şi răspunsul gradual în activităţile de gestionare a situaţiilor de urgenţă; operativitatea, conlucrarea activă şi subordonarea ierarhică şi operaţională a structurilor de intervenţie specializate. Concomitent cu eforturile depuse pentru îmbunătăţirea cadrului normativ, creşterea eficienţei structurii funcţionale şi aplicarea legalităţii, o atenţie deosebită s-a acordat evoluţiei situaţiei operative şi perfecţionării concepţiei de organizare, conducere şi desfăşurare a acţiunilor de intervenţie; asigurării unui serviciu de calitate pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă, salvarea oamenilor, animalelor şi a bunurilor; diversificării formelor şi metodelor de exercitare a controlului şi coordonare a modului de aplicare a prevederilor legale în domeniul securităţii la incendiu şi protecţiei civile, asigurării asistenţei tehnice de specialitate la avizarea şi autorizarea obiectivelor stabilite prin lege, precum şi respectării normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi protecţie civilă la obiectivele economice şi localităţile din zona de competenţă; întăririi şi menţinerii capacităţii de intervenţie a unităţii şi subunităţilor, îmbunătăţirii activităţii de organizare, desfăşurare şi conducere a acţiunilor de intervenţie; perfecţionării procesului de profesionalizare a personalului, creşterii gradului de instruire a efectivelor, întăririi ordinei şi disciplinei militare. Raportat la aceste priorităţi, activitatea ISUJ Bacau s-a axat în principal pe următoarele direcţii: eradicarea fenomenelor incompatibile cu statutul de cadru al Ministerului Afacerilor Interne şi de funcţionar public, îndeplinirea cu profesionalism a misiunilor în spirit democratic, respectarea demnităţii şi personalităţii umane;  îmbunătăţirea şi dezvoltarea activităţii de asigurare tehnico-materială, asigurarea unor condiţii normale de activitate pentru întregul personal; perfecţionarea stilului şi metodelor de muncă ale cadrelor din comanda unităţii şi comenzile de subunităţi, ale personalului din diferitele compartimente de activitate; îmbunătăţirea concepţiei de cooperare cu elementele din profil teritorial.

ACTIVITATEA  INSPECŢIEI  DE  PREVENIRE 

Principalul obiectiv al Inspecţiei de Prevenire, pentru perioada analizată, a fost asigurarea unei protecţii mai bune a vieţii şi proprietăţii pe tot cuprinsul zonei de competenţă. Prin acţiunile derulate s-a reuşit soluţionarea unor probleme de importanţă deosebită pentru perfecţionarea activităţii de prevenire a incendiilor şi protecţie civilă, rezultatele acestora reflectându-se direct în starea de siguranţă a cetăţeanului şi comunităţilor, în ansamblul lor. Ordinele Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi evoluţia situaţiei operative au orientat activitatea Inspecţiei de Prevenire cu accent pe obiectivele importante pentru siguranţa statului, clădirile publice şi cu aglomerări de persoane, operatori economici care utilizează sau stochează produse cu risc ridicat pentru cetăţenii judeţului, unităţi spitaliceşti, de învăţământ, cultură, cult, fond forestier, unităţi agricole, complexe comerciale, sectoarele economice de bază ale judeţului, localităţi urbane şi rurale, astfel încât situaţia operativă din judeţ să se îmbunătăţească permanent. Avându-se în vedere indicatorii de performanţă şi de evaluare, Inspecţia de Prevenire a desfăşurat în perioada 01.01. – 10.09.2013, următoarele activităţi:

 • 931 de controale tehnice de specialitate pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor şi protecţiei civile, în care au fost cuprinşi 373 operatori economici, 2 societăţi/institute de proiectare, 26 obiective de investiţii, 4 obiective supuse controlului activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, 321 instituţii, 2 puncte de comandă şi 203 localităţi;
 • 15 controale de fond (8 la operatori economici cu grad ridicat de pericol în exploatare şi 7 la localităţi, din care  2 municipii, 4 oraşe şi 1 comună);
 • 30 controale tematice la administraţiile publice locale; 
 • 59 de controale tematice la serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă şi 10 la serviciile private pentru situaţii de urgenţă; 
 • 39 controale la unităţi silvice, din care 14 ocoale silvice şi 25 operatori economici de prelucrare a lemnului;
 • 25 controale la unităţi de cultură, din care 1 centru de cultură, 1 teatru, 11 muzee, 3 biblioteci, 2 case de cultură, 3 case memoriale,  1 centru filarmonic, 1 observator astronomic, 2 cinematografe;
 • 47 unităţi de turism, din care 14 hoteluri, 2 moteluri, 3 vile, 16 pensiuni turistice, 3 hanuri, 7 restaurante, 2 zone de agrement;
 • 14 unităţi de învăţământ, din care: 3 colegii, 6 şcoli gimnaziale şi 5 grădiniţe;
 • 27 de activităţi de audit la persoane juridice atestate;
 • au fost constatate 1.372 deficienţe privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, dintre acestea 209 fiind soluţionate pe timpul controalelor, acest lucru reprezentând 15%, iar 1.163 sancţionate, reprezentând 85%;
 • au fost aplicate un număr de 1.478 sancţiuni contravenţionale, din care 1.096 avertismente şi 382 amenzi în cuantum de 319.300 lei;
 • 66 misiuni speciale privind asigurarea nivelului de securitate la incendiu şi protecţie civilă pe timpul vizitelor unor oficialităţi, la manifestările cultural-sportive şi expoziţionale, focuri de artificii, organizate la nivelul judeţului;
 • pe timpul controalelor de prevenire la localităţi s-au executat un număr de 34 exerciţii de alarmare/evacuare, în vederea evaluării capacităţii de evacuare a persoanelor şi bunurilor materiale, a perfecţionării deprinderilor şi procedurilor de urmat în cazul unor situaţii reale;
 • în urma solicitărilor consemnate în registrul de audienţe, a fost acordată asistenţă tehnică de specialitate unui număr de 149 persoane pe linia securităţii la incendiu şi protecţie civilă;
 • s-au organizat şi desfăşurat exerciţii şi aplicaţii de verificare a capacităţii de intervenţie la 59 servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă şi 12 la serviciile private pentru situaţii de urgenţă; 
 • s-a desfăşurat 1 exerciţiu de testare a Planului de Urgenţă Externă la S.C. AMURCO S.R.L. Bacău, operator economic clasificat din punct de vedere al H.G. nr. 804/2007, privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase. Exerciţiul a avut ca scop testarea viabilităţii Planului de Urgenţă Externă şi identificarea elementelor necesare îmbunătăţirii acestuia, precum şi perfecţionarea deprinderilor personalului Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al judeţului Bacău, a membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău şi comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, a celulei de urgenţă de la operatorul economic, pentru organizarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie în cazul producerii unui accident major;
 • în conformitate cu prevederile H.G. nr. 804 din 2007 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi ale Ordinului Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 1.299 din 23 decembrie 2005, privind aprobarea Procedurii de inspecţie, în colaborare cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău şi Garda Naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Bacău, au fost planificate şi realizate 8 inspecţii la operatori clasificaţi cu risc la accidente în care sunt implicate substanţe periculoase.
 • Inspecţia de Prevenire a primit spre soluţionare 60 petiţii şi reclamaţii, în urma cărora s-au făcut verificări la faţa locului şi au fost emise răspunsuri în termenul legal, în acord cu actele normative în vigoare, nefiind cazuri de contestaţii sau adresări către eşaloanele superioare.

Activitatea de informare publică a avut ca principale obiective, promovarea imaginii unităţii noastre, ca instituţie în slujba cetăţeanului, stabilirea, menţinerea şi amplificarea climatului de înţelegere de către diferite segmente ale publicului a activităţii desfăşurate de instituţia noastră, pentru educarea populaţiei privind modul de comportare înainte, pe timpul şi după producerea situaţiilor de urgenţă pentru salvarea vieţii şi bunurilor materiale. Informarea publică a vizat stabilirea şi menţinerea unor legături de comunicare permanente şi corecte cu societatea civilă, instituţiile publice şi mass-media. În acest scop au fost folosite cu eficienţă şi abilitate mijloacele avute la dispoziţie pentru a asigura o comunicare corectă, oportună şi cu impact imediat către mass-media a informaţiilor de interes public legate de activitatea preventivă. Pentru informarea cetăţenilor cu privire la respectarea normelor de securitate la incendiu şi protecţie civilă prin intermediul mass-media, s-au desfăşurat: 69 emisiuni la radio, 85 la televiziune, s-au publicat un număr de 394 articole, s-au diseminat către populaţie 1.638 broşuri, 10.562 afişe, 25.962 pliante şi, nu în ultimul rând, s-au executat un număr de 3.263 instruiri din care 347 la operatori economici, 382 la instituţii şi 605 la localităţi. În perioada analizată, Compartimentul Informare şi Relaţii publice a întocmit un număr de 37 comunicate de presă şi 91 buletine informative ce au vizat activitatea desfăşurată de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al judeţului Bacău, care au fost transmise reprezentanţilor mass-media acreditaţi pe lângă instituţia noastră. În perioada 01.01.-10.09.2013, în presa locală şi regională au apărut 876 materiale despre activitatea desfăşurată de inspectorat. De asemenea, a apărut un număr de 100 de materiale la posturile de televiziune teritoriale şi locale şi a fost difuzat un număr de 84 de materiale la posturile de radio teritoriale şi locale.

ISUJ Bacau rămâne în continuare, singura unitate teritorială, la nivelul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, care editează lunar o revistă proprie. Revista „Pompierii Băcăuani”, editată începând cu luna aprilie 2003, a ajuns la numărul 126 şi se tipăreşte într-un tiraj de 200 de exemplare lunar. Cele 9 numere editate în anul 2013 au cuprins peste 140 de articole, comentarii, note, ştiri şi informaţii cu ilustrarea adecvată, precum şi o parte din actele normative emise de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, asigurând o bază informativă şi documentară intens solicitată de toate categoriile de cititori. Capacitatea operativă a serviciilor voluntare şi private a fost verificată atât pe timpul controalelor executate de cadrele unităţii, cât mai ales pe timpul intervenţiilor la incendiile produse în zona de competenţă. Un rol important în activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă îl au cadrele militare încadrate ca voluntari în compartimentele de prevenire din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă. Ele formează un nucleu de bază pentru instruirea celorlalţi specialişti. La nivelul judeţului funcţionează 91 de servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă şi 24 de servicii private pentru situaţii de urgenţă. Serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă constituite la nivelul localităţilor au în dotare 13 autospeciale de stins incendii. Sunt încheiate 1.522 contracte de voluntariat, din totalul de 2.691 personal voluntar pentru situaţii de urgenţă, rezultând un procentaj de 57%, restul urmând a fi finalizate ulterior. Servicii private pentru situaţii de urgenţă au în dotare 22 de autospeciale (18 de autospeciale de stins incendii şi 4 alte tipuri de autospeciale de intervenţie). Intervenţia serviciilor private pentru situaţii de urgenţă este asigurată de un număr de 267 angajaţi şi 446 voluntari. Totodată, în controalele executate s-a acţionat în vederea angrenării membrilor serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă în activităţile de acordare a asistenţei tehnice şi educaţie antiincendiu a populaţiei în gospodăriile cetăţeneşti. Campaniile naţionale de informare şi educare „F.O.C. – Flăcările omoară copii” şi „RISC – Renunţă!Improvizaţiile sunt catastrofale” iniţiate de IGSU în colaborare cu E-ON România, s-au desfăşurat în 64 unităţi de învăţământ derulându-se atât activităţi de pregătire cu privire la măsurile de prevenire a incendiilor la locuinţe şi gospodării cetăţeneşti cât şi acţiuni de diseminare a mesajelor preventive ale acestor campanii, respectiv distribuire către elevi şi cadrele didactice de materiale informativ preventive având drept scop atât reducerea victimelor în rândul copiilor cât şi reducerea numărului de incidente (incendii şi explozii) la locuinţe. În acest scop au fost desfăşurate 89 activităţi de instruire, cu 14.510 preşcolari şi elevi şi 1.321 profesori; au fost distribuite afişe: 173 buc; flyere: 6.204 buc; stickere: 2.592 buc; pliante cu reguli de comportare în situaţii de urgenţă: 1.602 buc. Privind activitatea de pregătire a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă, au fost desfăşurate în şcoli, 64 acţiuni de educaţie preventivă, cu tematică de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civilă, 31 exerciții de evacuare în caz de incendiu şi 15 exerciții de evacuare în caz de cutremur, la aceste activităţi participând 8.010 copii şi 470 cadre didactice.Pentru educaţia civică a preşcolarilor şi elevilor din învăţământul preşcolar, primar şi secundar, privind apărarea împotriva incendiilor, pe timpul controalelor executate la instituţiile de învăţământ s-au desfăşurat 20 activităţi de îndrumare a cercurilor tehnico-aplicative de elevi „Prietenii Pompierilor” şi „Cu viaţa mea apăr viaţa”. În perioada 11 – 14 septembrie 2013, în municipiul Bacău se va desfăşura faza naţională a concursului cu tematică de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa”. La această etapă finală a competiţiei se vor alinia la linia de start un număr de 30 de echipaje formate din elevi de gimnaziu şi de liceu din 26 de judeţe ale ţării. Totodată, în cadrul fazei naţionale a concursului „Cu viaţa mea apăr viaţa” se va desfăşura şi Olimpiada jocurilor de vară, care va include activităţi creativ-recreative. Scopul principal a acestui eveniment este ca tinerii să întâlnească alţi tineri şi să se bucure de practicarea unor exerciţii sportive. Rezultate competiţiei fiind pe plan secund. Toate echipele pornesc în acelaşi timp şi schimbă jocul la fiecare 2 minute. Jocurile care fac parte din programul Olimpiadei de vară sunt: Limbo, Ospătar la dublu, Suntem eco, Prin furtunul de pompieri, Racord şi dezracord, Pasează mingea, Şuruburi şi piuliţe, Puşculiţa cu bănuţi. Etapa finală este organizată de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Maior Constantin Ene” al judeţului Bacău, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău şi Palatul Copiilor Bacău. Coordonatorii concursului sunt Ministerul Educaţiei Naţionale şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul situaţiilor de urgenţă la realizarea de investiţii, modernizări sau schimbări de destinaţie, în urma accelerării procesului de reformă, dezvoltării şi diversificării activităţilor, s-a concretizat prin eliberarea a 248 documentaţii: 92 avize, din care 91 avize de securitate la incendiu şi 1 aviz de protecţie civilă; 44 autorizaţii de securitate la incendiu; 11 avize la planurile de evacuare în situaţii de urgenţă; 101 avize la transportul deşeurilor periculoase.

 SITUAŢIA OPERATIVA  

Din punctul de vedere al situaţiei operative, anul 2013 a fost unul dificil. În debutul anului s-au manifestat căderi abundente de zăpadă şi temperaturi negative cu valori extreme. Pentru limitarea efectelor fenomenelor produse, a fost necesară concentrarea unui număr sporit de efective, care au acţionat pe raza judeţului Bacău. În luna iunie, judeţul Bacău s-a aflat sub incidenţa a 2 atenţionări meteorologice şi 3 avertizări hidrologice COD GALBEN, precum şi sub incidenţa a  33 de avertizări meteorologice privind producerea de fenomene meteorologice periculoase imediate, dintre care 31  COD GALBEN şi 2 COD PORTOCALIU. Conform rapoartelor operative întocmite de Grupul de Suport Tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţiile hidrotehnice şi poluări accidentale, în urma fenomenelor meteorologice periculoase caracterizate prin precipitaţii abundente şi rafale de vânt, s-au produs următoarele pagube: 52 locuinţe şi 55 anexe avariate, 1755 ha teren arabil afectate, 13,53 km străzi, 67,165 km drumuri judeţene şi 488,7 km drumuri comunale afectate de precipitaţiile torenţiale şi scurgerile de pe versanţi, 81 podeţe şi 25 poduri avariate, 37 podeţe distruse şi 0,4 km lucrări de apărare la drumuri comunale afectate. Din cauza temperaturilor ridicate, a secetei, precum şi pe fondul neglijenţei unor persoane iresponsabile, în luna mai a acestui an, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al judeţului Bacău s-a confruntat cu prezenţa incendiilor izbucnite la fondul forestier. Este vorba de incendiile de pădure izbucnite în comunele Agăş şi Asău, unde forţele de intervenţie au acţionat zile în şir pentru lichidarea acestora, în condiţii extrem de dificile, determinate de lipsa surselor de apă, distanţa mare care a fost parcursă pe jos şi prezenţa elementelor de muniţie rămase neexplodate din timpul conflictelor armate. De la începutul anului şi până în prezent, personalul unităţii a pregătit şi asigurat un număr total de 98 misiuni speciale pentru asigurarea măsurilor specifice din competenţă, prezervarea ordinii de drept şi siguranţei publice, premergător şi pe timpul manifestărilor cultural-artistice, comemorative, expoziţionale şi a competiţiilor sportive, precum şi pe timpul desfăşurării manifestărilor de protest.  În perioada 01.01.2013 – 10.09.2013, în zona de competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al judeţului Bacău, au avut loc 2911 evenimente negative care au implicat acţiunea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, cu o rată de 11,50 pe zi, comparativ cu 3876 evenimente negative înregistrate în aceeaşi perioadă a anului trecut, cu o rată de 15,25 pe zi, înregistrându-se o scădere cu 24,89%. După tipul intervenţiei, forţele alertate au acţionat la 273 incendii, reprezentând 9,37 % din totalul intervenţiilor, comparativ cu 367 incendii produse în anul 2012, constatându-se o scădere cu 25,62%; 143 incendii de vegetaţie, faţă de 430 înregistrate anul trecut, constatându-se o scădere cu 66,75%; 187 intervenţii pentru asistenţa persoanelor, faţă de 150 în aceeaşi perioadă a anului 2012, constatându-se o creştere cu 24,66%; 4 intervenţii pentru descarcerare, faţă de 7 în aceeaşi perioadă a anului 2012 constatându-se o scădere cu 42,86%; 12 intervenţii pentru salvarea animalelor, faţă de 8 în aceeaşi perioadă a anului 2012 constatându-se o creştere cu 50%; 116 alte intervenţii, faţă de 270 înregistrate în anul 2012, constatându-se o scădere cu 57,04%; 170 alte situaţii de urgenţă, faţă de 231 înregistrate în anul 2012, constatându-se o scădere cu 26,41%: 56 misiuni pirotehnice pentru asanarea terenului de muniţie neexplodată şi distrugerea muniţiei asanate, faţă de 51 în anul 2012 – o creştere cu 7,84 %; 47 misiuni ordonate, faţă de 145 în anul 2012 – o scădere cu 67,58 %; 60 intervenţii la inundaţii, faţă de 30 în anul 2012 – o creştere cu 100 %; 6 intervenţii la fenomene meteorologice periculoase – ninsoare, faţă de 0 în anul 2012; o intervenţie la explozii, valoare egală cu cea înregistrată în aceeaşi perioadă a anului 2012; 2006 intervenţii SMURD, faţă de 2408 înregistrate în aceeaşi perioadă a anului trecut, înregistrându-se o scădere cu 16,7%. De asemenea, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al judeţului Bacău a mai fost solicitat pentru 194 deplasări fără intervenţii, dar care au necesitat măsuri complementare, faţă de 193 în aceeaşi perioadă a anului 2012, constatându-se o creştere cu 0,52%; 87 alerte false, faţă de 94 în 2012, o scădere cu 7,45%. Din totalul de 273 incendii, la 248 incendii (90,84%) a fost nevoie de intervenţia serviciilor profesioniste. Faţă de aceeaşi perioadă a anului 2012, când s-au înregistrat 343 incendii lichidate de/cu sprijinul serviciilor profesioniste, se constată o scădere cu 27,69%. Pe subunităţi, situaţia se prezintă astfel:

 • Detaşamentul de Pompieri Bacău a intervenit la 126 incendii (faţă de 140 în aceeaşi perioadă a anului 2012);
 • Detaşamentul de Pompieri Oneşti a intervenit la 42 incendii (87 în 2012);
 • Detaşamentul de Pompieri Moineşti a intervenit la 28 incendii (47 în 2012);
 • Garda de Intervenţie Podu Turcului a intervenit la 31 incendii (31 în 2012);
 • Garda de Intervenţie Comăneşti a intervenit la 21 incendii (42 în 2012).

Împrejurările cele mai frecvente de producere a incendiilor au fost utilizarea focul deschis în spaţii deschise – 137 cazuri, respectiv 32,92%; cos, burlan de fum defect sau necurăţat – 67 cazuri, respectiv 16,10%; instalaţii electrice defecte – 67 cazuri, respectiv 16,10%; focul deschis în spaţii închise – 58 cazuri, respectiv 13,94%; cenuşă, jar şi scântei de la sistemele de încălzit – 13 cazuri, respectiv 3,12%; mijloace de încălzire nesupravegheate – 13 cazuri, respectiv 3,12%; acţiune intenţionată – 13 cazuri, respectiv 3,12%.

Rata incendiilor a fost 46,34 la 100.000 de locuitori, respectiv 40,14 la 1.000 de kilometri pătraţi. Viteza medie a deplasării la intervenţii a fost de 45,32 km/h, faţă de 43,21 km/h în aceeaşi perioadă a anului trecut, constatându-se o creştere cu 4,88%. În urma intervenţiilor desfăşurate pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă au fost salvate 231 persoane, faţă de 68 de persoane salvate în aceeaşi perioadă a anului 2012. Din păcate, în această perioadă s-au înregistrat 18 victime la incendii (4 răniţi şi 14 decedaţi). În aceeaşi perioadă a anului 2012 au fost înregistraţi 7 răniţi şi 9 decedaţi. În urma evenimentelor, s-au produs pagube în valoare de cca. 2,6 mil. lei şi au fost salvate bunuri şi valori de circa 21 mil. lei. Ponderea pierderilor materiale produse din totalul valorii bunurilor protejate, este de 12,38%.

Echipajele SMURD din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al judeţului Bacău au intervenit în perioada de referinţă la 2.006 cazuri, cu o medie de 7,92 intervenţii pe zi.

Situaţia intervenţiilor SMURD pe subunităţi, se prezintă astfel:   la 1247 cazuri au intervenit echipajele SMURD Bacău, faţă de 1401 în anul 2012, constatându-se o scădere cu 10,99%;  la 453 cazuri au intervenit echipajele SMURD Oneşti, faţă de 657 în anul 2012, constatându-se o scădere cu 31,05%;  la 306 cazuri au intervenit echipajele SMURD Moineşti, faţă de 350 în anul 2012, constatându-se o scădere cu 12,85%.

În perioada analizată, la intervenţii au participat, cumulat, un număr total de 15.074 de persoane, astfel, 11.551 cadre ale inspectoratului, din 375 ofiţeri şi 11.176 maiştri militari şi subofiţeri; 910 persoane din serviciile voluntare şi serviciile private pentru situaţii de urgenţă; 742 poliţişti;  253 jandarmi; 20 militari din cadrul MApN; 1598 alţi cetăţeni. La intervenţii au fost folosite, cumulat, 3374 autospeciale şi utilaje.

PREGĂTIREA PENTRU INTERVENŢIE A PERSONALULUI

Pregătirea personalului s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, prin sesiuni şi alte activități de pregătire teoretice şi practice. La nivelul raioanelor de intervenţie, subunităţile au executat 7 exerciţii cu forţe şi mijloace în teren şi 70 de exerciţii de conducere fără acţiune în teren la sală, pe hartă/schemă, din cauza măsurilor de reducere a consumului de carburant şi de asigurare a mobilităţii mijloacelor de transport. În paralel cu activităţile specifice de intervenţie şi de pregătire, personalul unităţii a participat şi a obţinut rezultate deosebite şi la competiţii sportive organizate la nivel naţional. La etapa finală a ediţiei 2013 a Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situaţii de Urgenţă, lotul reprezentativ al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al judeţului Bacău s-a clasat pe locul I şi a obţinut titlul de campioni naţionali. Această competiţie face parte din Programul de Acţiuni pentru aniversarea Zilei de 13 Septembrie – Ziua Pompierilor din România şi s-a desfăşurat în municipiul Oneşti şi în oraşul Comăneşti. După o confruntare acerbă, echipa noastră a păstrat cupa transmisibilă în Bacău, pe locul II clasându-se lotul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi, iar pe locul III – lotul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi. Lotul reprezentativ al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al judeţului Bacău a fost alcătuit din: Conducător de lot, Col. Braga Ion – şef Centru Operaţional; Antrenor şi sportiv:  Plt. maj. Decusară Ioan – Detaşamentul de Pompieri Oneşti; Sportivi: Plt. maj. Mihăiţă Cobuz– Detaşamentul de Pompieri Bacău; Plt. maj. Kuzştibschi Gelu – Detaşamentul de Pompieri Oneşti; Plt. Şchiopu George – Detaşamentul de Pompieri Oneşti; Plt. Andronache Alexandru – Detaşamentul de Pompieri Bacău; Plt. Încălţărău Daniel – Detaşamentul de Pompieri Bacău; Plt. Miron Răzvan – Detaşamentul de Pompieri Moineşti; Plt. Ciosu Emilian – Detaşamentul de Pompieri Moineşti; Plt. Teofil Olaru – Detaşamentul de Pompieri Bacău; Sg. maj. Vrânceanu Adrian – Detaşamentul de Pompieri Bacău. Este de subliniat şi de apreciat faptul că, la ultimele 6 ediţii, lotul instituţiei noastre s-a clasat numai pe locurile I sau II, în ultimii 4 ani obţinând de trei ori titlul de campioni naţionali. Pompierii băcăuani au participat şi la competiţii individuale, la nivel internaţional, la care au obţinut rezultate deosebite. Domnul plt.maj. Taşcă Sorin a participat la trei ediţii ale „Jocurilor Mondiale ale Poliţiştilor şi Pompierilor”, competiţie grandioasă cu 56 de sporturi şi aproximativ 10.000 de competitori, din peste 70 de ţări. În anul 2010, la Daegu, în Coreea de Sud, a câştigat două medalii de argint la disciplinele lupte libere şi lupte greco-romane, în anul 2011, la New York, în Statele Unite ale Americii a cucerit medalia de aur în concursul de lupte greco-romane şi pe cea de argint în cel de lupte libere, iar în anul 2013, la Belfast, în Irlanda de Nord, a cucerit medalia de aur în concursul de lupte greco-romane, în cadrul categoriei de 84 kilograme. În luna august 2013, în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea dotării cu autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime a bazelor operaţionale pentru situaţii de urgenţă în Regiunea Nord-Est”, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Euronest a finalizat procedura de achiziţie publică şi a încheiat contractul de furnizare, urmând ca în cursul anului următor, I.S.U.J. Bacău să fie dotat cu o autospecială performantă de intervenţie şi salvare de la înălţime. În cursul lunii octombrie 2013, va fi inaugurat noul sediu al Gărzii de Intervenţie Comăneşti. Acest lucru este posibil datorită implicării autorităţilor administraţiei publice locale ale oraşului Comăneşti. Sediul va oferi spaţiul necesar atât pentru gararea autospecialelor cât şi pentru asigurarea celorlalte cerinţe privind pregătirea personalului de intervenţie, preluarea apelurilor de urgenţă şi asigurarea logistică. Din punct de vedere al încadrării cu personal a unităţii, putem afirma că avem un colectiv tânăr, media de vârstă fiind de aproximativ 36 de ani. Întreaga activitate analizată de la începutul anului şi până în prezent a fost planificată, organizată şi desfăşurată în spiritul legalităţii, în sprijinul şi folosul cetăţenilor, al comunităţilor locale. Rezultatele bune şi foarte bune obţinute de unitate şi subunităţi în îndeplinirea misiunilor şi sarcinilor specifice sunt şi ca urmare a sprijinului efectiv pe care l-am primit din partea Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, a colaborării şi cooperării permanente cu Instituţia Prefectului – Judeţul Bacău, Consiliul Judeţean Bacău, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bacău, Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău, Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii Speciale Bacău, ofiţerii cu funcţii de conducere la nivelul Serviciului Judeţean de Informaţii şi Protecţie Internă Bacău, Direcţia Generală Anticorupţie – Serviciul Teritorial Bacău, cu unităţile aparţinând Ministerului Apărării Naţionale. Prin măsurile stabilite, prin ridicarea calităţii climatului psihosocial în unitate, prin folosirea la maximum a întregului potenţial al resurselor umane pe care le avem la dispoziţie, în condiţiile financiare şi materiale cunoscute, am onoarea să raportez şi să vă încredinţez că Inspectoratul  pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al judeţului Bacău îşi va îndeplini, în integralitatea sa, sarcinile şi misiunile încredinţate în zona de competenţă.

Adauga un comentariu

*