Jandarmii romani in 2010

2010 a reprezentat o perioadă marcată de semnificative constrângeri bugetare pentru toate instituţiile cu atribuţii în domeniile ordinii publice şi siguranţei naţionale. În aceste condiţii, Jandarmeria Română a continuat activitatea de consolidare instituţională care a avut ca principal obiectiv eficientizarea misiunilor destinate creşterii gradului de siguranţă a cetăţenilor. Asigurarea suportului logistic necesar desfăşurării normale a acestor misiuni, continuarea profesionalizării personalului şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu celelalte componente ale Ministerului Administraţiei şi Internelor au constituit direcţiile de acţiune prioritare pentru îndeplinirea acestui obiectiv. În perioada de referinţă, structurile de ordine publică ale Jandarmeriei Române au executat un număr de 387.834 misiuni, cu 30% mai mult decît în anul anterior, din care 212.373 misiuni de menţinere a ordinii publice. Structurile de jandarmi montane au executat 385 acţiuni specifice care au constat în salvarea a peste 800 de  persoane şi au participat la misiuni de menţinere a ordinii publice în zona a 62 staţiuni montane şi pe traseele turistice adiacente. Au fost planificate, organizate, coordonate şi executate 89.560  misiuni de asigurare a ordinii publice la manifestări sportive, de protest, culturale, comemorative, religioase şi la alte activităţi cu participarea unui public numeros, cele mai importante fiind cele executate pe timpul mitingurilor şi marşurilor de protest organizate de marile confederaţii sindicale la nivel naţional.

Detaşamentul de jandarmi dislocat în Kosovo a executat 1.832 misiuni, majoritatea cu un grad ridicat de complexitate, constând în participarea la operaţiunile organizate de EULEX pentru combaterea criminalităţii organizate, protecţia personalului misiunii şi supravegherea zonei de responsabilitate.Participarea la limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă s-a concretizat prin executarea a 443 intervenţii, cu 47% mai mult decât în anul 2009, iar pentru îmbunătăţirea capacităţii de reacţie în astfel de situaţii, structurile Jandarmeriei Române au participat la 135 de exerciţii şi aplicaţii în cooperare cu structuri teritoriale ale I.G.S.U.La nivelul unităţilor de jandarmi au fost constatate 18.785 infracţiuni, din care 13.278 în cooperare cu poliţia şi s-au aplicat 159.144 sancţiuni contravenţionale, din care 39.528 avertismente scrise. Totodată, au fost puse în executare 45.251 mandate de aducere, cu 14% mai mult decât în anul 2009. În 2010, structurile de jandarmi au asigurat protecţia la un număr de 1.199 obiective, iar efectivele de jandarmerie au asigurat protecţia a 3.738 transporturi de produse cu caracter special, 17.169 transporturi de bunuri şi valori şi 35.749 transporturi de corespondenţă clasificată. Executarea cu eficienţă a misiunii de protecţie, supraveghere şi intervenţie la conductele magistrale de transport produse petroliere a avut ca rezultat stăpânirea fenomenului infracţional, care nu a depăşit valorile înregistrate în anul 2009. Eficienţa modului de organizare şi executare a misiunilor de protecţie instituţională, supraveghere şi ordine publică este relevată de rezultatele obţinute de structurile specializate, care au aplicat 9.127 sancţiuni contravenţionale şi au constatat 343 infracţiuni. Activitatea de cooperare poliţienească internaţională specifică Punctului Naţional Informare Manifestări Sportive a înregistrat în cursul anului 2010 o dinamică accentuată, datorită extinderii schimbului de date şi informaţii şi pe segmentul altor manifestări sportive (handbal, baschet, volei, hochei) la nivel european, înregistrându-se o creştere cu 88% a activităţilor specifice domeniului, faţă de anul 2009.S-a desfăşurat primul exerciţiu internaţional de comandament organizat de Jandarmeria Română, cu participarea unor ofiţeri din Trupele de Carabinieri din Republica Moldova şi Jandarmeria Iordaniană. Rezultatele obţinute au demonstrat că instituţia noastră dispune de capabilităţi de stat major interoperabile cu cele ale structurilor similare din Uniunea Europeană. Pentru completarea şi consolidarea competenţelor profesionale, în instituţiile specializate ale Jandarmeriei Române s-au desfăşurat 138 cursuri de pregătire, la care au participat 6.679 cadre militare. Totodată, au fost organizate 5 cursuri şi stagii de pregătire în colaborare cu instituţii similare din Uniunea Europeană, iar 31 de jandarmi au participat la cursurile organizate de instituţii militare din străinătate în domeniile de competenţă ale Jandarmeriei.Recunoaşterea internaţională a valorii entităţilor de pregătire ale Jandarmeriei Române a avut drept consecinţă creşterea numărului solicitărilor de instruire a personalului structurilor similare din alte state, fiind pregătiţi în acest sens 27 ofiţeri din Republica Moldova, Iordania şi Turcia.Un element de continuitate îl reprezintă organizarea şi desfăşurarea celui de-al optulea Curs Superior Internaţional, la care au participat 12 ofiţeri din 9 ţări.Pentru asigurarea suportului documentar al activităţii de pregătire s-au elaborat 23 mijloace pedagogice şi  documentare, ponderea constituind-o tematica în domeniul Schengen.La sfârşitul anului 2010, în Jandarmeria Română erau ocupate 28.562 posturi, reprezentând un nivel de încadrare de 84,64%. Activitatea pe linia disciplinei militare a avut ca principale obiective prevenirea implicării personalului instituţiei în evenimente grave şi combaterea corupţiei în rândul personalului propriu. Pentru rezultate foarte bune obţinute de către personalul Jandarmeriei s-au acordat 12.644 recompense, iar numărul abaterilor disciplinare savârşite s-a redus cu 3% faţă de anul precedent, fiind aplicate 733 sancţiuni. În anul 2010 activitatea de relaţii internaţionale a urmărit cu prioritate stabilirea, menţinerea şi intensificarea relaţiilor de cooperare cu partenerii din statele membre ale Uniunii Europene şi din alte ţări ale lumii, pe domenii comune de competenţă, precum şi îndeplinirea angajamentelor anterior asumate, ca membru cu drepturi depline în cadrul Forţei de Jandarmerie Europene şi Asociaţiei Forţelor de Poliţie şi de Jandarmerie Europene şi Mediteraneene cu Statut Militar – FIEP. Pe linie de cooperare internaţională în plan bilateral au fost organizate şi s-au desfăşurat 65 de activităţi, din care 46 în ţară şi 19 în străinătate.  Printre cele mai importante realizări în acest domeniu se remarcă semnarea unor documente de cooperare bilaterală cu Trupele de Carabinieri din Republica Moldova şi cu Forţele de Securitate Internă din Qatar, implementarea prevederilor documentelor de cooperare deja existente, cu Jandarmeria Iordaniană şi Jandarmeria Turcă, iniţierea relaţiei de cooperare cu instituţii similare din Germania şi Serbia, concretizarea cooperării foarte strânse cu Jandarmeria franceză şi cu Trupele Poliţiei Populare Înarmate Chineze. În anul 2010, activitatea Jandarmeriei Române în cadrul Forţei de Jandarmerie Europeană a constat în participarea la 6 Grupuri de Lucru organizate de Preşedinţia Italiană a FJE, la două reuniuni ale Comitetului Interministerial de Rang Înalt şi la două Comisii Financiare la nivel de experţi.România a continuat dislocarea unui ofiţer din Jandarmeria Română la Comandamentul Permanent al Forţei de Jandarmerie Europeană de la Vicenza (PHQ), în Italia, acesta ocupând poziţia de asistent al Şefului de Stat Major pentru logistică. În domeniul implementării programelor europene, cea mai importantă realizare din anul 2010 o constituie includerea în conţinutul Acordului-Cadru între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, a proiectului „Consolidarea managementului măsurilor de ordine şi siguranţă publică în mediul montan” propus de Jandarmeria Română. În condiţiile austerităţii bugetare care a caracterizat perioada de referinţă, logistica misiunilor a avut ca principal obiectiv asigurarea dotării şi a mobilităţii structurilor operative.Pentru creşterea gradului de înzestrare cu tehnică specifică a structurilor operative, au fost achiziţionate, în limita bugetului alocat, muniţii şi echipamente necesare structurilor de intervenţie. În aceeaşi măsură, prin asigurarea de către Direcţia Logistică a Ministerului Administraţiei şi Internelor şi prin preluarea de la alte structuri din sistemul de siguranţă naţională, a unor importante cantităţi de armament, muniţii, accesorii şi piese de schimb, a fost redus deficitul la aceste categorii de materiale.

Principala problemă rămâne cea a mobilităţii, întrucât gradul de asigurare cu mijloace de transport este de numai 30%. Această situaţie, coroborată cu vechimea sau rulajele mari a peste jumătate din parcul de autovehicule existent, reprezintă un factor de risc major asupra îndeplinirii corespunzătoare a misiunilor structurilor operative. Începând cu luna martie 2010, se derulează proiectul „Implementarea unui sistem de tip E-learning pentru instruirea şi perfecţionarea continuă a angajaţilor Jandarmeriei Române”, care vizează introducerea unui sistem de învăţământ online.Transformările în plan structural şi operaţional au fost concepute pentru realizarea obiectivului fundamental al instituţiei, şi anume apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private. În acest sens, întreprinderea demersurilor pentru realizarea cadrului normativ necesar transferării unor posturi de la structurile suport şi de la cele de protecţie instituţională la structurile de ordine publică, concomitent cu modernizarea concepţiei de executare a misiunilor, a constituit o preocupare prioritară.

Principalele directii de actiune in 2011

Priorităţile Jandarmeriei Române în anul 2011 sunt stabilite în conformitate cu obiectivele prevăzute în documentele programatice de nivel strategic, în  baza cărora sunt precizate direcţiile principale de acţiune în domeniul ordinii şi siguranţei publice la nivel naţional. Pentru îndeplinirea acestor obiective, principalele acţiuni proiectate sunt următoarele:

optimizarea structurii organizatorice a unităţilor  Jandarmeriei Române, conform Concepţiei privind reorganizarea şi restructurarea unităţilor din Jandarmeria Română; transferul în stradă a centrului de greutate al activităţii Jandarmeriei pentru creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor; imbunătăţirea concepţiei de pregătire a personalului, care să asigure complementaritatea între formarea profesională prin cursuri şi pregătirea continuă asigurată de unitate; imbunătăţirea dotării şi înzestrării structurilor operative, atât din fonduri bugetare, cât şi prin utilizarea fondurilor nerambursabile oferite de Uniunea Europeană; dezvoltarea cadrului cooperării internaţionale bilaterale, în principal în domeniile de excelenţă ale Jandarmeriei; consolidarea imaginii pozitive a Jandarmeriei Române, prin creşterea gradului de informare cu privire la capacitatea instituţiei de gestionare a ordinii şi siguranţei publice, conform domeniilor de competenţă.

Adauga un comentariu

*