Proprietarii de păduri îşi vor administra pădurile prin ocoale silvice

Proprietarii de păduri vor fi obligaţi să asigure realizarea serviciilor silvice sau administrarea pădurilor pe care le au în proprietate prin ocoale silvice de stat sau constituite ca structuri proprii.

Guvernul a aprobat miercuri, printr-o Hotărâre, atribuţiile ocoalelor silvice de stat şi a celor constituite ca structuri proprii şi obligaţiile ce le revin deţinătorilor de păduri în vederea respectării regimului silvic. De asemenea, acelaşi act normativ aprobă Regulamentul de aplicare a OUG nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România.

În vederea gestionării durabile a pădurilor, actul normativ prevede obligativitatea proprietarilor de păduri de a încheia contracte de servicii silvice sau administrare a pădurilor cu un ocol silvic constituit în condiţiile legii. Nerespectarea acestei prevederi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei noi.

Ocoalele silvice au obligaţia de a asigura managementul corespunzător al proprietăţii forestiere pentru care au încheiat contractul de administrare sau servicii silvice. De asemenea, Hotărârea prevede dreptul ocoalelor de a asigura pe baze concurenţiale servicii silvice şi pentru alte păduri decât cele pentru care au fost constituite, cu adaptarea corespunzătoare a statutului de funcţionare.

Contractul pentru servicii silvice se încheie pe o perioadă de minim un an calendaristic şi include obligatoriu serviciul de pază pentru respectiva pădure, dacă proprietarul nu face dovada că paza proprietăţii forestiere este deja asigurată în condiţiile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. Contractul pentru administrarea pădurii se încheie pe o durată minimă, egală cu perioada de aplicare a amenajamentului silvic, conform Ordonanţei Guvernului nr. 965/1998.

Hotărârea stabileşte ca ocoalele silvice şi regiile publice cu specific silvic să facă publice limitele minime şi maxime ale tarifelor practicate pentru serviciile pe care le oferă, precum şi pentru administrarea pădurilor, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului act normativ. Aceste tarife nu includ cheltuielile cu lucrările de împădurire, de combatere a dăunătorilor forestieri, de realizare a lucrărilor silvice şi cele necesare în situaţii excepţionale, cheltuieli care sunt suportate de proprietarul pădurii. Nerespectarea acestei prevederi se sancţionează cu amendă de la 2.500 la 5.000 lei noi.

Actul normativ aprobă şi Regulamentul de aplicare a OUG nr 139/2005 privind administrarea pădurilor din România, conform căruia programul de amenajare al pădurilor este aprobat anual de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. Licitaţiile pentru realizarea amenajamentelor silvice se organizează de către Inspectoratele teritoriale de regim silvic şi vânătoare, în conformitate cu prevederile legale privind achiziţiile publice.

Cheltuielile pentru amenajamentele silvice se decontează de către administratori, pentru pădurile proprietate publică a statului, şi de către Inspectoratele teritoriale de regim silvic şi vânătoare, dacă suprafaţa amenajată provine din proprietăţi mai mici de 100 hectare ale persoanelor fizice sau juridice asociate în scopul gospodăririi pădurilor. Pentru alte proprietăţi forestiere private cheltuielile cu amenajamentele silvice vor fi suportate de proprietari.

AMOS News

Adauga un comentariu

*